česky - english

Neodborné zpracování daňového přiznání může přijít podnikatele draho. Dodržet termíny nestačí.

2018-02-23

PRAHA, 23. února 2018 – V loňském roce finanční správa zaevidovala 2,64 milionu podaných daňových přiznání. K březnovému termínu jich byla odevzdána výrazná většina – téměř dva miliony přiznání. Zbytek odevzdali za své klienty daňoví poradci v pozdějším červencovém termínu. I když se poptávka po daňových poradcích každoročně zvyšuje, mnozí podnikatelé si stále vyplňují daňová přiznání sami. Přitom díky spolupráci s daňovým poradcem si mohou být jisti správností vyplněného formuláře i optimálním využitím daňových slev a bonusů. Navíc díky daňovému poradci termín pro odevzdání všech dokumentů odsunou až do léta.

„Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 3. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně. Tento termín se týká také poplatníků, kteří mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Počet lidí, kteří podávají svá přiznání s odkladem, každým rokem stoupá,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.


Odklad podání daňového přiznání a následného zaplacení samotné daně ale není jedinou výhodou, kterou s sebou spolupráce s daňovým poradcem nese
. „V případě, že se v odevzdaných formulářích vyskytne chyba a podnikateli je následně vyměřena pokuta, je uhrazena z pojištění, které má každý daňový poradce povinně uzavřené. Problém může nastat ve chvíli, kdy je přiznání vyplněno účetním – ti totiž zpravidla proti takovým chybám pojištěni nejsou. Pojišťovna totiž kryje případné škody jen v rozsahu, v jakém má účetní živnostenské oprávnění, proto pojistka v případě chyby v daňovém přiznání pokuty nepokryje,“ upozornila Blanka Štarmanová.

I letos mohou lidé na daních ušetřit. Pomůže jim k tomu správné uplatnění výdajů, odčitatelných položek a slev na dani. Převážná část Čechů, kteří vyplňují daňové přiznání na vlastní pěst, si však uplatněním všech zvýhodnění není jistá, nebo o nich vůbec neví. Připravují se tak o výhody, bonusy a slevy, které se takřka každý rok mění„Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zvládne podle přiložených pokynů vyplnit většina podnikatelů, ovšem ne vždy ideálním způsobem. Existuje totiž mnoho výhod, které laik opomíjí. Navíc se výše slev takřka každý rok mění. Dalším rizikem podávání daňového přiznání bez pomoci odborníka je nedodržení termínů a způsobu podání. Sankce za takové chyby rozhodně nejsou zanedbatelné,“ poukázala na rizika neodborného zpracování daňového přiznání Blanka Štarmanová.

Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou. Pokud má však poplatník zřízenou datovou schránku, je povinen podat přiznání elektronicky. V případě, že tak neučiní, dostane pokutu ve výši dvou tisíc korun. Poplatníci, kteří nestihnou podat daňové přiznání do 3. dubna, tak mohou učinit ještě v průběhu pěti následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty. „Po tomto termínu už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent stanovené daně. Pokud je v daňovém přiznání uvedena ztráta, sankce za pozdní podání přiznání je 0,01 procenta stanovené ztráty, maximálně však pět procent stanovené ztráty.  Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje. Pokud poplatník nepodá daňové přiznání vůbec, finanční úřad ho nejprve vyzve, aby tak učinil. Jestliže náhradní lhůtu nestihne, činí pokuta pět procent ze stanovené daně nebo daňové ztráty, vždy minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty může dosáhnout 300 tisíc korun. Pokuta je splatná do 30 dní od doručení platebního výměru,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Spousta podnikatelů si myslí, že nezáleží na tom, kde formuláře odevzdají. Opak je ale pravdou – odevzdání daňového přiznání na špatném úřadě může celý proces zkomplikovat. „Pokud podnikatel podává daňové přiznání osobně, je důležité podat je na místně příslušném finančním úřadě, respektive na kterémkoliv územním pracovišti tohoto úřadu. Zpravidla je to místo trvalého bydliště, ale finanční úřad může určit i jiný místně příslušný finanční úřad. V případě, že by jej odevzdal na jiném úřadě, termínem doručení je až okamžik, kdy formuláře dorazí na příslušný finanční úřad. Jestliže podnikatel odesílá formuláře poštou, je termínem podání datum odeslání. Podnikatelům rozhodně doporučuji vzít si podací lístek jako doklad o tom, že formuláře byly skutečně odeslány v termínu,“ poradila Blanka Štarmanová.


Kromě povinnosti podat daňové přiznání v řádné lhůtě a na správném místě musí poplatníci myslet i na včasné zaplacení daní.
„Poslední den lhůty pro podání přiznání je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně. Daň lze zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z bankovního účtu, v hotovosti na pokladně úřadu nebo na poště klasickou složenkou typu A – tato forma není osvobozena od poštovních poplatků. Fyzické osoby mají navíc možnost bez poplatku využít prostřednictvím České pošty takzvanou daňovou složenku. Ta je standardně k dispozici na všech pobočkách pošty a na podatelnách finančních úřadů,“ řekla Blanka Štarmanová.

 


Také pozdní platba daně z příjmů může vyjít pořádně draho. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá od pátého pracovního dne po termínu splatnosti – letos od 10. dubna.
„Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, nejpozději 10. dubna musí mít finanční úřad peníze na účtu. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,5 procenta z výše daně za rok. Pokud je úrok z prodlení nižší než 200 korun, finanční úřad ho nevyměří,“ doplnila Blanka Štarmanová.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee