česky - english

Novinky 2010: nový trestní zákoník, trestným činem se stal stalking, sportovní doping a nabourání do počítače, nový trest domácího vězení

2010-01-14

PRAHA, 14. ledna 2010 - Významné legislativní novinky přináší přijetí nového trestního zákoníku a také změny v daňových předpisech. Vedle mnohokrát zopakovaných právních úprav zbývá celá řada těch, které laickému pohledu mohou uniknout. Nový trestní zákoník především upravil samotné pojetí trestného činu, nově uvádí jako trestný čin stalking - nebezpečné pronásledování. Nová úprava pamatuje nově na záchranáře a hasiče, zpřísňuje postihy za neplacení výživného a pamatuje i na zvířata - jsou stanovena přísnější definice pro týrání.

„Nově je nyní hlavním kriteriem pro rozhodování, zda byl spáchán trestný čin, naplnění zákonných znaků. Znakem trestného činu již není takzvaná nebezpečnost trestného činu pro společnost, jak tomu bylo podle předchozí právní úpravy. Zůstává však zachován takzvaný materiální korektiv - trestní odpovědnost a trestní represi lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých," zdůraznil Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal.

Nový trestní zákoník klade oproti předchozí úpravě mnohem větší důraz na ochranu života a zdraví, méně pak na hodnoty chráněné skrze postihy za hospodářské trestné činy. Díky této úpravě dochází ke zmírnění sankcí za spáchání některých trestných činů, případně byly některé trestné činy přehodnoceny pouze na přestupky - řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění nebo pytláctví, kde škoda nepřesáhla pět tisíc korun. Byly naopak zpřísněny sankce u závažných a úmyslných trestných činů - například u trestného činu vraždy.

„Oporu v novém zákoně nalezli také členové záchranářských či hasičských sborů. Útoky proti těmto osobám budou trestány přísněji - jsou formulovány ve zvláštní skutkové podstatě trestného činu, pro kterou je stanovena vyšší trestní sazba. Zpřísnily se i postihy za neplacení výživného a nový trestní zákoník také výslovně stanovil hranici čtyř měsíců, kdy se již takové jednání stává trestným činem. Přísnější kriteria byla stanovena také pro případy týrání zvířat, a to i v případě zanedbání péče o ně z nedbalosti," doplnil Grubner.

V novém trestním zákoníku našly své místo i nové trestné činy, tedy trestné činy, které předchozí úprava neznala. Novým trestným činem se stal takzvaný stalking, neboli trestný čin nebezpečného pronásledování, za který lze uložit až tři roky odnětí svobody. Za takové jednání se považuje například dlouhodobé vyhledávání osobní blízkosti jiné osoby, vytrvalé kontaktování emailovými a SMS zprávami, které může u dotčené osoby vzbudit obavu o její život nebo zdraví.

Trestným činem je nyní i takzvané nabourávání se do počítačových systémů. Jedná se například o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosičům informací, kde horní hranice trestu odnětí svobody může činit až pět let. Dalšími trestnými činy jsou nově sportovní doping s trestní sazbou od jednoho do 12 let, či neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Za neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku pak pachateli hrozí až pět let odnětí svobody.

„Revoluční novinkou je pak zavedení trestu domácího vězení. Je to alternativa k původním mírným trestům odnětí svobody, které by v takových případech podle původní právní regulace následovaly. Na druhou stranu nový trestní zákoník zpřísňuje pravidla pro trestání recidivy a zvyšuje kromě sazby u výjimečného trestu odnětí svobody, která nově činí 30 let, také maximální výši peněžitého trestu až na 36,5 milionu korun," shrnul Martin Grubner, advokát a majitel advokátní kanceláře Grubner Legal.

Pro rok 2010 se zvyšují sazby u většiny daní. Stejně tak dochází k navýšení daně spotřební, zejména pak u lihu, pohonných hmot, z piva a tabákových výrobků. U daně z přidané hodnoty dochází ke zvýšení o jedno procento u základní i snížené sazby, tedy na 20, respektive 10 procent. O vrácení daně z přidané hodnoty lze od letošního roku žádat pouze elektronicky.

 

O advokátní kanceláři Grubner Legal, www.grubnerlegal.cz

Advokátní kancelář Grubner Legal působí v České republice od roku 1994. Svým klientům poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech jejich podnikání jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Zejména se pak specializuje na poskytování služeb v oblasti práva obchodního, joint-ventures, na fůze a akvizice, zakládání obchodních společností, přípravami developerských projektů, operace na kapitálovém trhu, právní analýzy, zastupování klientů při jednání před soudy a orgány státní správy a územní samosprávy a na poradenství ve věcech daňových a finančních. Ve spolupráci s předními exekutorskými kancelářemi zajišťuje vymáhání pohledávek pro klienty. Advokátní kancelář Grubner Legal účinně využívá svých zahraničních poboček, je tedy možné velmi promptně a bez jakýchkoliv komplikací zajistit ochranu právních zájmů klienta i v cizině.

Mezi současné klienty advokátní kanceláře patří jak tuzemské i zahraniční fyzické osoby, tak nadnárodní korporace podnikající zejména v oblasti obchodu, marketingu, bankovnictví, obchodu s cennými papíry, informačními technologiemi, obchodu s nemovitostmi, ale například i ve zdravotnictví.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee