česky - english

Správnost doručení písemností je nyní na adresátovi, rozšířily se i možnosti doručení – vznikly datové schránky

2009-08-05

PRAHA, 5. srpna 2009 – Během těchto prázdnin se v legislativě odehrává několik velmi zajímavých změn. Ty mají za cíl především zrychlit soudní řízení a snížit náklady na proces doručování soudních písemností. Mezi nejvýznamnější změny patří vznik takzvaných datových schránek, které budou zřízeny každé právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku. Fyzické osoby o jejich zřízení mohou požádat dobrovolně.

„Nejdůležitější změnou, ke které došlo začátkem července, je přenesení odpovědnosti za správnost doručovací adresy na adresáta. Nová úprava je bezesporu krok správným směrem. Účastníci soudních sporů musí nést odpovědnost za možnost řádného doručení soudních písemností. Současně se účastníkům nabízí široké spektrum možností, jakou doručovací adresu – elektronickou či fyzickou – si zvolí, aby jejich práva byla maximálně chráněna,“ řekl Petr Mašek, společník a advokát kanceláře Mašek advokáti.

Nová úprava doručování stanoví určitou hierarchii ve způsobu, jakým bude soud písemnost účastníkovi doručovat. Prim by mělo hrát takzvané doručení krátkou cestou: písemnost je předána do ruky účastníkovi okamžitě po jednání či už v jeho průběhu. Z povahy věci ale nejde využít vždy. Na řadu pak přicházejí nově zavedené datové schránky a v neposlední řadě lze využít také klasické doručovací adresy, případně doručování pomocí účastníka řízení.

„Pro základní představu si lze datovou schránku představit jako speciální e-mailovou adresu, na kterou budou orgány veřejné moci zasílat uživatelům schránek písemnosti. Nebude ale možné schránku využívat k soukromé korespondenci. Protože datové schránky budou přenášet a uchovávat velmi citlivé údaje a jejich zabezpečení bude jednou ze stěžejních otázek fungování celého systému, bývají datové schránky připodobňovány spíše k účtům internetového bankovnictví než k běžným e-mailovým účtům,“ dodal Petr Mašek.

Zprávy přijaté či odeslané prostřednictvím datové schránky jsou na úrovni klasického doručení, dokonce doručení do vlastních rukou. K fikci doručení tak dochází v okamžiku, kdy se adresát (nebo pověřená osoba) do datové schránky přihlásí, nebo uplynutím 10 dnů ode dne doručení zprávy do datové schránky. Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby nejsou povinny nechat si datovou schránku zřídit ani ji využívat. Mohou si ji ale nechat zřídit na vlastní žádost.

„Významnou novinkou je možnost soudu doručovat na adresu, kterou účastník nechal pro účely doručování zapsat do evidence trvalého pobytu. Tato úprava reaguje zejména na skutečnost, že adresa trvalého pobytu často neodpovídá adrese pobytu skutečného – bydlišti adresáta. Lze tedy předpokládat, že nová úprava doručování skutečně povede ke zrychlení občanského soudního řízení. Do jaké míry se tak skutečně stane, ukáže až čas,“ shrnul Petr Mašek, společník a advokát kanceláře Mašek advokáti.

Doručovací adresou účastníků může být buď klasická poštovní adresa, nebo elektronická datová schránka, nebo klasická e-mailová schránka. V případě využití klasické e-mailové schránky je nezbytné, aby účastník soudu tuto adresu sdělil a o doručování na ni požádal – a to s uvedením platného kvalifikovaného certifikátu dle zákona o elektronickém podpisu. Na rozdíl od doručování do datové schránky je řádné doručení na e-mailovou adresu podmíněno tím, že účastník přijetí každé zprávy do tří dnů potvrdí e-mailem obsahujícím jeho zaručený elektronický podpis.

 

O advokátní kanceláři Mašek advokáti, s. r. o.

Advokátní kancelář vznikla jako advokátní kancelář JUDr. Marta Ustrnulová v roce 1990. Později se připojila Mgr. Šimona Mašková a nakonec JUDr. Petr Mašek. Spojením dlouholeté praxe JUDr. Marty Ustrnulové a Mgr. Šimony Maškové spolu s JUDr. Petrem Maškem vznikla Ustrnulová, Mašek a spol., následně Mašek a spol. a nakonec Mašek advokáti, s. r. o. Od počátku činnosti se věnovali restitučním případům, obchodnímu právu, pracovnímu právu, autorskému právu a ochraně osobnosti. JUDr. Petr Mašek zúročil své zkušenosti z mezinárodního obchodu v obchodních případech, společenstevním právu a při vymáhání pohledávek z mezinárodního pojištění podnikatelských rizik.

Spolupráce s londýnskými advokátními kancelářemi a kolegy z Nizozemska, Belgie, USA, Kanady a Německa se prolíná celou historií advokátní kanceláře Mašek advokáti, která tak zúročuje praxi Mgr. Šimony Maškové a JUDr. Petra Maška ve Velké Británii. V posledních pěti letech se advokátní kancelář profiluje jako specialista na vymáhání pohledávek velkých objemů, tedy kombinací systémového zpracování a individuálního přístupu.

Z prolnutí zahraničních kontaktů, obchodního práva a práva nemovitostí se vyvinuly dva produkty – úplné právní zázemí pro realitní kanceláře a komplexní právní a poradenský servis pro zahraniční investory na českém realitním trhu. Nevyhnutelně k této oblasti patří i agenda obchodního práva a práva obchodních společností, jakož i poskytování služeb business centra pro investory. Obchodní život společností zaštiťuje advokátní kancelář Mašek advokáti také svým oddělením pracovního práva.

<< zpět


NEED4CONNEXIONS, s.r.o. - Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: +420 602 623 030, E-mail: ruliskova@n4c.cz


beee